برکناری سرپرست تیم لیگ برتری به خاطر مشکلات منشوری