فرماندار دزفول:کشت چغندرقند با احداث کارخانه قند دزفول شتاب می گیرد