آثار مؤسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می شود