پرسپولیس ساعت 19 و بنیادکار ساعت 20 در زمین اصلی تمرین می‌کنند