تجمع دانشجویان امیرکبیر مقابل محل سخنرانی هاشمی رفسنجانی