دستگاه قضايي،پشتيبان سرمايه گذاري هاي مشروع و قانوني است