دربی 80 را از پرسپولیس می بریم / خودم را به مالک جدید تحمیل نمی کنم