سهامداران پدیده راضی تر از سهامداران تبرک و پردیسبان