مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: صرافی‌های غیرمجاز جمع می‌شوند