جلسه در تل اویو برای کنترل اعتراضات یهودیان سیاهپوست