بلومبرگ: کاهش آمار تولید چین، قیمت جهانی نفت را کاهش داد