15 بازیکن به اردوی تیم ملی «الف» والیبال نشسته دعوت شدند