45 کودک بیمار بیجاری: آقای وزیر به وعده خود عمل کنید