عملیات 2 هزار نیروی ویژه برای آزادی 7 پلیس گروگان در پاکستان