٤٠‌میلیون تومان درآمدزایی با ٤‌میلیون تومان سرمایه!