۴۵۰۰ نفر از خراسان شمالی به زیارت مرقد امام(ره) می روند