شورای مجموعه‌های الف سیما در حال بررسی فیلمنامه «چمران»