دوربینهای پلیس تخلفات تجاوز به چپ وسبقت غیر مجاز را ثبت میکنند