سجادی: افرادی که در مرکز استان از شهرت بیشتری برخوردارند شانس بیشتری برای رأی‌آوری دارند