یکصد سوله بحران در پایتخت/ افزایش سه برابری آتش نشانان در خصوص مقابله با مدیریت بحران