مشاور رهبر معظم انقلاب از بیمارستان قائم رشت مرخص شد