ثبت تخلفات تجاوز به چپ وسبقت غیر مجاز توسط دوربینهای پلیس