استاندار کرمانشاه: پالایشگاه نفت کرمانشاه توسعه می یابد