شوراها مسؤولیت خود را در قبال فرهنگ جامعه فراموش نکنند/ مسؤولان حرف و عمل خود را یکی کنند تا کلامشان ت