افزایش تاب آوری شهری در کاهش خطرپذیری سوانح شهری برای ۵ سال آینده افزایش می یابد