زلزله نپال یک هشدار بود/ کاهش خطرپذیری حوادث طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد