رییس‌جمهور: محدود کردن هنر نیست، مصون کردن هنر است