ظریف: مصمم به پایان بحران‌های‌ساختگی در مذاکرات هستیم