تمهیدات مناسبی برای تامین آب شرب مشهد اندیشیده شده است