طعم شیرین سیب ترش آمریکایی/ «توران» از یک خواب آغاز شد