تاجگردون: معلم باید خرد و آزادی را به جامعه تزریق کند