ایجاد رشته دکتری صنایع غذایی در دانشگاه آزاد شهرکرد