نوشاد همچنان در رده 100 جهان/ صعود نوروزی و بانوان