طرح جهادی مبارزه با جانوران مضر شهری و موش در محلات مرکزی پایتخت شدت گرفت