مسابقات چندجانبه تنیس روی میز قزوین با قهرمانی ورزشکاران پایتخت پایان یافت