رییس جمهور روحانی در عمل مطیع فرمایشات رهبر انقلاب باشند