اکران «چشم در برابر چشم» در دانشگاه شریف با حضور حداد عادل