قرارداد اکران «قصه ها» اين هفته به شوراي صنفي مي رود