معاون‌وزارت آموزش‌وپرورش: اجرای طرح‌پرداخت «فوق العاده حقوق» به معلمان