آمادگی مرکز مطالعات شورای شهر آبادان برای همکاری با نظام مهندسی