نشانه‌های افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نمایان شد