زنان جزیره هرمز وارد موزه می‌شوند/ نقاشی با خاک‌های رنگی