ابراهیم جعفری: اتحادیه اروپا باید موضع تاریخی در قبال عراق اتخاذ کند