امیداست شورای پول و اعتبار فرصت افزایش تسهیلات بانکی مسکن را فراهم کند