یورونیوز بررسی کرد: نقش نا امنی طبقه متوسط در نتیجه انتخابات انگلیس