اعتبار مصوب آموزش و پرورش امسال به ۲۴ هزار ميليارد تومان رسيد