مخالفت فدراسیون کشتی با اساس‌نامه پیشنهادی وزارت ورزش