فعالیت آگاهانه زنان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود