حریق در یک منزل مسکونی جان یک مادر و دو فرزندش را گرفت