بازدید مدیران دارویی سازمان غذا و دارو از سازمان انرژی اتمی